Ако сте вече регистрирани, моля влезте точно тук

Информация за плащане
Адрес на купувача
Изпращане до
Използвай за получаване/плащане - еднакъв адрес
Адрес за доставка
Име продукт No Цена Количество Такса (ДДС) Отстъпка Обща сума
 
Резултат за цената на продукта

Selected shipment

Не е избран начин за доставка

or change the selected shipment method

 
Обща сума:
0,00 лв
0,00 лв
Бележки и специални искания
Общи условия

Условия за обслужване

ОБЩИ УСЛОВИЯ на ХЪНТЪР ДЖОРДЖ
Моля внимателно прочетете общите условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако
използвате сайта се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.
Натискайки отметката „Съгласен съм с условията за ползване" и завършвайки процеса
на поръчка на стоки, вие заявявате че сте запознати и приемате всички правила като
потребител на, отговорен сте за вашите покупки и се съгласявате да
спазвате всички условия за ползване на електронния магазин.
Данни за ХЪНТЪР ДЖОРДЖ
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите: ХЪНТЪР ДЖОРДЖ
– Седалище и адрес на управление: България, гр. Горна Оряховица, ул. "Козлодуй" 8.
– Данни за кореспонденция: България, гр. Горна Оряховица, ул. "Козлодуй" 8.
Тел.: +359 888 875 818 , http://www.huntergeorge.org
– Фирмата е регистрирана като администратор на личните данни.
Регистрация
Регистрацията на сайта е напълно безплатна и доброволна. Сайтът може да бъде
разглеждан от Потребителите свободно, без да е необходима регистрация. Цялата
информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти,
включително, но не само: начин на употреба, технически характеристики, гаранционни
условия и т.н., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответния
продукт, като ХЪНТЪР ДЖОРДЖ не носи каквато и да е отговорност при невярно,
неточно или неправилно представена информация, както и информация, представена по
заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и
действителното положение, както и при печатни грешки.
Моля при поръчка уточнявайте допълнителното оборудване с оператора, който ще се
свърже с Вас. Фирмата не носи отговорност при промяна на снимковите и технически
данни в сайта.
Всички цени, представени в сайта, са в български лева и са валидни единствено и само
към момента на публикуването им, като ХЪНТЪР ДЖОРДЖ си запазва правото без
предупреждение да променя цените по всяко време. Отстъпката за всяка направена он-
лайн поръчка не важи за продукти, които към момента участват в
промоция. Представените в сайта цени на продукти са крайни за 1 брой и включват
всички данъци и такси.
Оn-line системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към
актуалния момент на проверката. Имайки предвид динамиката в стокоооборота е
възможно определени продукти и косумативи към тях, публикувани и фигуриращи на
сайта като „налични" към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да
не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина.
Потвърждение чрез телефон
След натискане на бутона „Поръчка", ще получите писмо по електронната поща с
информация за Вашата поръчка. След като направите поръчка, с Вас ще се свърже
представител на ХЪНТЪР ДЖОРДЖ , за потвърждение от Ваша страна. Избрания от
Вас продукт ще бъде доставен само след потвърждение на клиента по телефона.
Плащане
Всеки клиент може да заплати цената на поръчан от онлайн магазина продукт чрез
наложен платеж.
При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки,
Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката, пълната стойност на
продукта съгласно потвърдената поръчка.
При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сумата посочена в поръчката по
банковата сметка на ХЪНТЪР ДЖОРДЖ и след като плащането бъде потвърдено,
наш служител изпълнява доставката на поръчаните стоки.
Доставка
Сроковете за доставка са съобразени с графика на куриерска фирма Еконт за
съответното населено място. Датата на доставка на поръчани през сайта продукти се
уточнява при телефонното потвърждение на поръчката.
Продуктите се доставят на получателите чрез куриерска служба или с наш
представител.
Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи
обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения
договор до 14 дневен срок от доставката, като върне закупените продукти във вида (с
количество или качество), в който са му били доставени, като ХЪНТЪР ДЖОРДЖ ще
възстанови заплатената сума. На възстановяване не подлежат допълнителните разходи
във връзка с доставката на продукти.
Необходимо е Потребителят да ни уведоми изрично за отказа си чрез електронна поща,
писмо или друг удобен за него начин.
Необходимо е също така Потребителят да представи/изпрати оригинал или копие от
касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта, след което крайната
продажна цена ще бъде възстановена на Потребителя.
Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна
окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. ХЪНТЪР ДЖОРДЖ
ООД си запазва правото, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от
употреба, драскотини, удари, с липсващи консумативи,
гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.
Не се приема отказ от продажбата и за продукти, които са изготвени по поръчка или
съгласно индивидуалните предпочитания на Потребителя, както и в останалите случаи
по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.
Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на фирмата преди изтичането на 14-дневния срок.
Отговорност
Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития,
проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и
разпореждания на компетентните държавни органи. Доставчикът не носи отговорност
за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила. Доставчикът
не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
Всички права запазени
Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, програми и друга
информация, публикувани на сайта, са собственост на ХЪНТЪР ДЖОРДЖ или
неговите партньори, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. на част или цялото
съдържание на сайта е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред,
освен ако е налице изрично съгласие на ХЪНТЪР ДЖОРДЖ и/или неговите
партньори за съответния вид използване.
Други
ХЪНТЪР ДЖОРДЖ се ангажира да предоставя само услугите, представени в сайта,
по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта,
включително, но не само: дизайн, наличности, цени и местонахождение на продуктите,
е валидна единствено и само към момента на представянето й, като ХЪНТЪР ДЖОРДЖ
ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност
на Потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и
представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно
информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. В случай, че е
необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено. В
противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана
за невалидна. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга
потвърдени от страна на ХЪНТЪР ДЖОРДЖ преди извършването й поръчки. За
неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото в Република България законодателство.
Потребителят и ХЪНТЪР ДЖОРДЖ се съгласяват, че всички изявления помежду им
във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да
бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на
Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за
електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от
Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от
Потребителя при извършване на регистрация. Всички спорове по тълкуването и
изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на
договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина продукти ще
бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако
подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от
компетентния съд .
Права на потребителите съгласно ЗЗП
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба
потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе
стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да
избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е
невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в
сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако
неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на
обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е
свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства
на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора
за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в
съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец,
считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2
потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената
сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в
съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи
за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта
й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение
за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и
когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той
има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за
намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна
на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от
предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да
удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от
потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя
чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по
чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не
може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската
стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две
години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната
на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и
потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг
срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG